8/9/23

Τακτική Γενική Συνέλευση ΟΜΑΕ ...


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε.), ως αυτό εξελέγη στις αρχαιρεσίες της ομοσπονδίας στις 25 Μαΐου 2021 και συγκροτήθηκε σε Σώμα την 31.05.2021, αφού έλαβε υπ’ όψιν του: α. το καταστατικό της Ο.Μ.Α.Ε., β. τα προβλεπόμενα στο νόμο 2725/1999, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει και γ. τις διευκρινιστικές – ερμηνευτικές εγκυκλίους που εξέδωσε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού επί διατάξεων των ανωτέρω νόμων σύμφωνα με την απόφαση που λήφθηκε στο Έκτακτο ΔΣ Δια Περιφοράς, το οποίο πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε στις 27 Ιουλίου 2023, καλεί τους Εκπροσώπους των σωματείων – μελών της να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 26η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στο κτίριο των γραφείων της ΟΜΑΕ, στο Ποδηλατοδρόμιο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών –ΟΑΚΑ, Λ. Σπύρου Λούη 1 – Μαρούσι.

Θέματα της Γενικής Συνέλευσης

1) Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης

2) Διοικητικός Απολογισμός 2022

3) Οικονομικός Απολογισμός 2022 και Έγκρισή του

4) Έγκριση Πειθαρχικού Κανονισμού

5) Τροποποίηση Κανονισμού Δεοντολογίας

Για την ομαλή και σύννομη διεξαγωγή της Γενικής Συνελεύσεως επί της οποίας η παρούσα πρόσκληση, επισημαίνονται ιδιαίτερα προς όλα τα σωματεία – μέλη μας, τα εξής:

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ο.Μ.Α.Ε.

Κάθε σωματείο – μέλος οφείλει να τακτοποιήσει άμεσα τυχόν οικονομικές εκκρεμότητές του προς την Ο.Μ.Α.Ε., ώστε σύμφωνα με το καταστατικό να διατηρεί το δικαίωμα ψήφου του.

Β. ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 7 του εν ισχύι καταστατικού της Ο.Μ.Α.Ε., για την ύπαρξη απαρτίας, πρέπει να παρευρίσκεται στη Γενική Συνέλευση το ένα δεύτερο ( ½ ) συν ένας τουλάχιστον από το σύνολο των αντιπροσώπων των σωματείων – μελών της Ο.Μ.Α.Ε. που έχουν δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της ΓΓΑ, η οποία θα κοινοποιηθεί άμεσα μετά την έκδοσή της. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί στον ίδιο τόπο την επομένη 27 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 και θα υπάρξει απαρτία οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρισταμένων αντιπροσώπων των σωματείων – μελών της Ο.Μ.Α.Ε. που έχουν δικαίωμα ψήφου.

 Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥΣ

1. Σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. 4 και 8 παρ. 1 του καταστατικού της Ο.Μ.Α.Ε, καθώς και με όσα ορίζονται στο άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν μόνον όσα σωματεία – μέλη της Ο.Μ.Α.Ε.:

‐ α. φέρουν ειδική αθλητική αναγνώριση,

‐ β. έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων (άρθρο 142 του Ν.4714/2020) και

‐ γ. τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) προηγούμενα της Γενικής Συνέλευσης έτη, συμπεριλαμβανομένου και του έτους 2023, συμμετείχαν σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, με οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητές ανά έτος (άρθρα 14 παρ.1 και 2 και 24 παρ.1 και 2 του Ν.2725/1999, όπως τροποποιημένα με τον Ν.4726/2020 ισχύουν, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης καταστατικής διάταξης).

‐ δ. είναι τακτοποιημένα οικονομικά στις υποχρεώσεις τους απέναντι στην ΟΜΑΕ.

2. Προκειμένου για τη συμμετοχή του στην αναφερόμενη στην παρούσα πρόσκληση Γενική Συνέλευση, κάθε σωματείο – μέλος της Ο.Μ.Α.Ε. πρέπει να μεριμνήσει να οριστεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ένας (1) αντιπρόσωπός του στη Γενική Συνέλευση, καθώς και ένας (1) αναπληρωτής του. Ακολούθως, κάθε σωματείο – μέλος, πρέπει να αποστείλει στα γραφεία της Ο.Μ.Α.Ε. (Λεωφόρος Σπύρου Λούη 1, Τ.Κ. 15123 Μαρούσι, είσοδος ΣΤ΄) μέσω των ΕΛΤΑ ή οποιασδήποτε άλλης εταιρίας ταχυμεταφορών (courier), σε πρωτότυπη μορφή, το οικείο απόσπασμα πρακτικού διοικητικού συμβουλίου αναφορικά με τον ορισμό του αντιπροσώπου και του αναπληρωτή του, υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτού και με ευδιάκριτη τη σφραγίδα του σωματείου – μέλους επί του εγγράφου, πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. Το ίδιο ως άνω απόσπασμα, πρέπει επίσης κάθε σωματείο – μέλος να αποστείλει και σε ηλεκτρονικό αρχείο μορφής pdf. μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@omae-epa.gr, επιβεβαιώνοντας σε κάθε περίπτωση και τηλεφωνικά την παραλαβή του από τη γραμματεία της Ο.Μ.Α.Ε.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο αντιπρόσωπος, όσο και ο αναπληρωτής του, πρέπει υποχρεωτικά να είναι τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου τους, με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται. Κάθε σωματείο - μέλος της Ο.Μ.Α.Ε. διαθέτει μία (1) μόνο ψήφο στη Γενική Συνέλευση της. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου – μέλους συμμετέχει και ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της δια πληρεξουσίου συμμετοχής και ψηφοφορίας (άρθρο 24 παρ.1 Ν.2725/1999, όπως ισχύει).

                                              Ο κατάλογος των σωματείων: