28/4/23

Εκτακτη Γεν. Συν. Ο.Μ.Α.Ε. ...


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε.), ως αυτό εξελέγη στις αρχαιρεσίες της ομοσπονδίας στις 25 Μαΐου 2021 και συγκροτήθηκε σε Σώμα την 31.05.2021, αφού έλαβε υπ’ όψιν του: α. το καταστατικό της Ο.Μ.Α.Ε., β. τα προβλεπόμενα στους νόμους 2725/1999, 4714/2020, 4726/2020, 4761/2020, 4778/2021 και 4790/2021, γ. τις διευκρινιστικές – ερμηνευτικές εγκυκλίους που εξέδωσε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού επί διατάξεων των ανωτέρω νόμων, δ. την υπ’ αριθμ. 72664/23.02.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υπουργού Επικρατείας (ΦΕΚ Β΄ 719/24.02.2021), που εκδόθηκε σχετικά με τη διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων με ψηφιακά μέσα και τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, καλεί σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε κατά τη συνεδρίαση της 7ης Απριλίου 2023 τους εκπροσώπους των σωματείων – μελών της να συμμετάσχουν στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί ψηφιακά, την 10η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, με χρήση ψηφιακής πλατφόρμας, ώστε να υπάρξει ταυτόχρονη επικοινωνία με εικόνα και ήχο όλων των συμμετεχόντων μελών και να διασφαλιστεί έτσι η δυνατότητα πραγματοποίησης της Γενικής Συνελεύσεως.

Δείτε στα συνημμένα αρχεία την πρόσκληση και τον κατάλογο των σωματείων – μελών που υποβλήθηκε στη ΓΓΑ, από τον οποίο θα προκύψουν τα σωματεία που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη ΓΣ σύμφωνα με την απόφαση της ΓΓΑ ΑΔΑ: ΨΞΜΠ4653Π4-ΩΨ7 με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ21521/20-01-2023.

Κατάλογος Σωματείων