12/2/20

Ανακοίνωση ΕΠ.Α. για τα καύσιμα ...


Η ΕΠ.Α στην συνεδρίαση της 6 Φεβρουαρίου 2020, στο θέμα της επιτρεπόμενης σύστασης ΚΑΥΣΙΜΩΝ στους Ελληνικούς Αγώνες του 2020, εξετάζοντας:
α) Την ανάγκη εναρμονισμού των Ελληνικών Αγώνων Αυτοκινήτου με τους Διεθνείς Ισχύοντες Κανονισμούς (FIA)
β) To γεγονός ότι, εξετάζοντας τον κανονισμό χρήσης καυσίμων προδιαγραφών FIA σε σύγκριση με τον ισχύοντα αντίστοιχο Ελληνικό Τεχνικό Κανονισμό χρήσης καυσίμων, διαπίστωσε την ταύτιση των προδιαγραφών
γ) Την ανάγκη χρησιμοποίησης καυσίμου σε Διεθνείς αγώνες που θα λάβουν χώρα στην Ελληνική Επικράτεια, ίδιων προδιαγραφών με τα οχήματα που θα συμμετάσχουν από την αλλοδαπή,για την αγωνιστική εμπλοκή των Ελλήνων αγωνιζομένων "επί ίσοις όροις"
δ) Την διευκόλυνση των οδηγών του κράτους μας σε περιπτώσεις ενοικίασης αυτοκινήτων από ομάδες του εξωτερικού, σε σχέση με την δυσκολία αλλαγής προγραμμάτων λόγω "σφραγισμένων κινητήρων"
ε) Την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής επιτροπής της ΕΠ.Α - ΟΜΑΕ,

αποφασίζει:

Την χρησιμοποίηση καυσίμων προδιαγραφών FIA, όπως στο παρατιθέμενο Παράρτημα Άρθρων 9.1 έως και 9.4 του APENDIXJ - 252 του Διεθνούς Κανονισμού, όπως αυτός τέθηκε εν ισχύ ως FIA SPORT – Technical Department – WMSC από τις 04/12/2019 για όλους τους αγώνες αυτοκινήτου, όλων των κατηγοριών, των Προκηρύξεων 2020, με την υποχρέωση προμήθειας αυτών από το Ελληνικό εμπόριο. Σε κάθε περίπτωση τα χρησιμοποιούμενα καύσιμα θα υπόκεινται στον έλεγχο της ΟΜΑΕ, απαγορευομένης της χρήσεως παρανόμων ουσιών ή προσμίξεων οι οποίες ενδεχομένως ανιχνευθούν σε περιπτώσεις ελέγχων, από τα αρμόδια εργαστήρια με τα οποία η Ομοσπονδία συνεργάζεται.
Για διευκόλυνση των Αγωνιζομένων, παρατίθεται στο παρακάτω link ο κανονισμός FIA και τα αντίστοιχα άρθρα που ισχύουν εφεξής, τα οποία εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος θα μεταφραστούν στην Ελληνική γλώσσα από την Τεχνική Επιτροπή της ΕΠΑ /ΟΜΑΕ:

ΚΑΥΣΙΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ FIA