25/6/18

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Ο.Μ.Α.Ε. ...


Σύμφωνα με το άρθρο 7 § 4 του Καταστατικού της ΟΜΑΕ, τις διατάξεις του ν. 2725/1999 - “Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός” σε συνδυασμό με την με αριθμό 7270/29-3-2013 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καλούνται τα Σωματεία / Μέλη της ΟΜΑΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 και ώρα 17:00, στο κτήριο των γραφείων της ΟΜΑΕ (Λ. Κηφισίας 37, 15123 Μαρούσι, είσοδος από Λ. Σπύρου Λούη).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Απολογισμός ΔΣ για το έτος 2017, Διοικητικός, Αγωνιστικός και Οικονομικός Απολογισμός
2. Ψηφοφορία έγκρισης Οικονομικού Απολογισμού και απαλλαγής του ΔΣ από κάθε σχετική ευθύνη
3. Ψηφοφορία έγκρισης Διοικητικού Απολογισμού και απαλλαγής του ΔΣ από κάθε σχετική ευθύνη
4. Έγκριση Εγγραφής Σωματείων
5. Διαγραφή Σωματείων
6. Διάφορα θέματα - προτάσεις- ανακοινώσεις

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 §7 για τη συγκρότηση απαρτίας, πρέπει να παρευρίσκεται στη Γενική Συνέλευση το ένα δεύτερο ( ½ ) συν ένας τουλάχιστον από το σύνολο των αντιπροσώπων των Σωματείων που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Εάν δεν διαπιστωθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση το Σάββατο 30 Ιουνίου 2018 και ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο και θα υπάρξει απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των Σωματείων/ Μελών που παρίστανται με δικαίωμα ψήφου.

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού της ΟΜΑΕ, για την Εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση της ΟΜΑΕ προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Στις Γενικές Συνελεύσεις της ΟΜΑΕ μετέχουν όλα τα Σωματεία / Μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 3 § 4 του καταστατικού. Τα σωματεία αποκτούν δικαίωμα ψήφου αυτοδικαίως μετά τη συμπλήρωση χρονικού διαστήματος ενός έτους από την εγγραφή τους. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται εφόσον το σωματείο έχει συμμετάσχει με δέκα (10) τουλάχιστον αθλητές του σε επίσημες διοργανώσεις της ΟΜΑΕ κατά τη διάρκεια του προηγούμενου από τη Γενική Συνέλευση έτους, σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο 2725/99. Τα σωματεία με δικαίωμα ψήφου για το 2017 παραμένουν τα ίδια σύμφωνα με την κατάσταση που έχει ήδη ανακοινωθεί.

2. Κάθε Σωματείο/Μέλος της ΟΜΑΕ εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση με έναν (1) αντιπρόσωπο και τον αναπληρωτή του, οι οποίοι πρέπει να είναι μέλη του Σωματείου που εκπροσωπούν, με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου τους. Κάθε Σωματείο/μέλος έχει μία ψήφο και κάθε αντιπρόσωπος έχει δικαίωμα να εκπροσωπεί μόνο ένα σωματείο. Το δικαίωμα ψήφου το ασκεί ο τακτικός αντιπρόσωπος ή, σε περίπτωση κωλύματός του, ο αναπληρωτής του.

3. Τα Σωματεία υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν εγγράφως στην ΟΜΑΕ τους αντιπροσώπους τους, τακτικούς και αναπληρωματικούς, έως την Παρασκευή 22 Ιουνίου ή τη Δευτέρα 25 Ιουνίου, πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της κάθε Γ.Σ., αντίστοιχα, καταθέτοντας σχετικό απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. ή της Γ.Σ., όπως προβλέπεται από το καταστατικό τους, υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Σωματείου και με σφραγίδα του Σωματείου.