23/5/18

Συνέχεια στο θέμα που έχει προκύψει με τις πινακίδες ΦΙΛΠΑ ...


Κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να σας ενημερώσουμε για κάποια ζητήματα τα οποία έχουν υποπέσει στην αντίληψή μας.
Όπως καλά γνωρίζετε, στην παράγραφο 6, περίπτωση Ε)του ΦΕΚ 1831 που εκδόθηκε στις 19/01/1978 αναφέρεται ότι «Παλαιά αυτοκίνητα (αντίκες) όπως αυτά θα καθορίζονται από την ΦΙΛΠΑ βάσει των διεθνών κανονισμών FIVA δύνανται να κυκλοφορούν…………βάσει πιστοποιητικού καταχωρήσεως εκδιδομένου υπό της Φ.Ι.Λ.Π.Α.»
Με το συγκεκριμένο ΦΕΚ ο τότε Υπουργός κος Αλέξανδρος Παπαδόγγονας όρισε τον τρόπο κίνησης και καθόρισε το πλαίσιο των ιστορικών οχημάτων στην Ελλάδα.
Στις 30/09/1999 συντάχθηκε καταστατικό και ιδρύθηκε η Ομοσπονδία με την επωνυμία «Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΙΛΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ», όπου δέκα λέσχες ιστορικών οχημάτων αποτελούσαν τα ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας.
Στο συγκεκριμένο καταστατικό με το άρθρο 24.4 αναγράφεται ότι «Ειδικά το Σωματείο ΦΙΛΠΑ έχει το προνόμιο να εκδίδει κάρτες αυθεντικότητας οχημάτων (FIVA) και ειδικές πινακίδες κυκλοφορίας ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ».
Με την υπάρχουσα νομοθεσία (ΦΕΚ1831/1978) ουσιαστικά δεν άλλαζε κάτι στην έκδοση πιστοποιητικού FIVA και πινακίδων μετά την ίδρυση της Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΙΛΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ, καθώς το προνόμιο παρέμεινε και παραμένει στην ΦΙΛΠΑ και όχι στην Ομοσπονδία όπως θα ήταν το λογικό.
Στις 16 Οκτωβρίου του 2017 εκδόθηκε το ΦΕΚ 3641, το οποίο καθορίζει εκ νέου τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος. Στο άρθρο 7 αναφέρει ότι «Από τη θέση σε ισχύ της παρούσης απόφασης ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ η περίπτωση Ε’ της παραγράφου 6 της υπ’ αριθ ΣΤ/1831/1978 (ΦΕΚ Β’ 72/1978) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών, όπως ισχύει, κατά το μέρος που αφορά στα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος».
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η υφιστάμενη νομοθεσία καταργεί σαφώς και το άρθρο 24.4 του καταστατικού της Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΙΛΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ. Κατά συνέπεια, το προνόμιο της ΦΙΛΠΑνα εκδίδει κάρτες αυθεντικότητας οχημάτων (FIVA) και ειδικές πινακίδες κυκλοφορίας καταργήθηκε στις 16/10/2017. Με σαφή τρόπο καθορίζεταιστο νέο ΦΕΚ  από τον νομοθέτη ότι «… ο κύριος του οχήματος δύναται να προβεί σε εγγραφή του σε οιαδήποτε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ , Η ΟΠΟΙΑ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ ΕΝΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΤΡΙΤΙΚΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ (ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ…..)»
Μετά την καταγραφή των παραπάνω το Δ.Σ. του Σ.Φ.Ι.Π.Ο.Π. θέλει να ενημερώσει το Δ.Σ. της Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ προκειμένου να ΤΗΡΗΣΕΙ τα καθορισμένα από τον νομοθέτη εφεξής καθώς διαπιστώνουμε ότι συνεχίζεται η έκδοση καρτών FIVA και πινακίδων από την ΦΙΛΠΑ σε αντίθεση με τον νόμο. Επίσης διαπιστώσαμε με έκπληξη ότι οι κάρτες FIVA (όπου το ANF έχει η Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ) υπογράφονται από τον πρόεδρο της ΦΙΛΠΑ κάτωθι της σφραγίδας της Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ!!! 
Παλαιότερα όπου Πρόεδρος της Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ και της ΦΙΛΠΑ ήταν το ίδιο πρόσωπο, το γεγονός ήταν άνευ ουσίας, σήμερα όμως είναι τουλάχιστον αγενές (και σίγουρα παράτυπο) προς την FIVA αρχικά, να μην υποστηρίζεται το ANF από την Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ, ούτε με τις υπογραφές των εκπροσώπων της.
Σκοπός μας είναι, να επισημάνουμε την σοβαρότητα του θέματος και να ζητήσουμε την ΑΜΕΣΗ εφαρμογή των νόμων και των διαδικασιών χωρίς παρατυπίες και χωρίς παράνομες ενέργειες που εκθέτουν την Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ, την ίδια την ΦΙΛΠΑ, τα μέλη των Δ.Σ της Ομοσπονδίας και σίγουρα το Δ.Σ. της ΦΙΛΠΑ.
Υπενθυμίζουμε ότι η επί δεκαετίες η έκδοση καρτών και πινακίδων από την ΦΙΛΠΑ προσέδωσε σημαντικά οικονομικά οφέλη στη λέσχη σε βάρος της Ομοσπονδίας με αποτέλεσμα τα οικονομικά μεγέθη της Ομοσπονδίας να είναι σημαντικά μειωμένα και η οικονομική κατάσταση της ΦΙΛΠΑ να έχει στην κυριολεξία απογειωθεί με ιδιόκτητο κτίριο, εκδηλώσεις με ακριβά παράβολα και μεγάλο κόστος, γραμματειακή υποστήριξη με μισθούς και ένσημα για τρεις γραμματείς και «υποχρεωτική» εγγραφή όσων ενδιαφερομένων προσέρχονταν στην ΦΙΛΠΑ για πιστοποίηση και πινακίδες ανεξάρτητα από τον τόπο προέλευσης τους, (ακόμα και αν προέρχονταν από επαρχία με υφιστάμενη λέσχη- μέλος της ομοσπονδίας).
Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να επανέλθει η νομιμότητα, η τάξη και να τηρηθούν τα νομοθετημένα πριν την επερχόμενη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν θα κινηθούν διαδικασίες τροποποίησης των παρατυπιών θα επανέλθουμε στην ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ με περισσότερα στοιχεία.


Το Δ.Σ. του ΣΦΙΠΟΠ επιθυμεί να ενημερωθεί το σύνολο των λεσχών μελών της Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ για την επιστολή και το θέμα από την ίδια την Ομοσπονδία μέσω της γραμματείας της. Σε περίπτωση που δεν ενημερωθούν οι λέσχες μέλη της Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ από την γραμματεία της Ομοσπονδίας, θα κοινοποιήσουμε την επιστολή στις λέσχες εντός πέντε ημερών από την αποστολή της παρούσης.

Η  επιστολή εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. του ΣΦΙΠΟΠ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο.


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΦΙΠΟΠ
Ο Πρόεδρος
Διαμαντόπουλος Νίκος