14/6/16

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΟΜΑΕ ...


Σύμφωνα με το άρθρο 7 § 4 του Καταστατικού της ΟΜΑΕ, τις διατάξεις του ν. 2725/1999 - “Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός” σε συνδυασμό με την με αριθμό 7270/29-3-2013 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καλούνται τα Σωματεία / Μέλη της ΟΜΑΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 28 Ιουνίου 2016 και ώρα 17:00, στην αίθουσα Τύπου του Ποδηλατοδρομίου -ΟΑΚΑ (Λ. Κηφισίας 37, 15123 Μαρούσι, είσοδος από Λ. Σπύρου Λούη).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.    Απολογισμός ΔΣ για το έτος 2015, Διοικητικός, Αγωνιστικός και Οικονομικός Απολογισμός
2.    Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2015 
3.    Ψηφοφορία έγκρισης Οικονομικού Απολογισμού και απαλλαγής του ΔΣ από κάθε σχετική ευθύνη 
4.    Ψηφοφορία έγκρισης Διοικητικού Απολογισμού και απαλλαγής του ΔΣ από κάθε σχετική ευθύνη
5.    Διαγραφή Σωματείων 
6.    Διάφορα θέματα –προτάσεις-ανακοινώσεις

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 §7 για τη συγκρότηση απαρτίας, πρέπει να παρευρίσκεται στη Γενική Συνέλευση το ένα δεύτερο ( ½ ) συν ένας τουλάχιστον από το σύνολο των αντιπροσώπων των Σωματείων που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Εάν δεν διαπιστωθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016 και ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο και θα υπάρξει απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των Σωματείων/ Μελών που παρίστανται με δικαίωμα ψήφου.                

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού της ΟΜΑΕ, για την Εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση της ΟΜΑΕ προβλέπονται τα ακόλουθα:
1.  Στις Γενικές Συνελεύσεις της ΟΜΑΕ μετέχουν όλα τα Σωματεία / Μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σύμφωνα με το άρθρο 3 §4 του καταστατικού, τα σωματεία αποκτούν δικαίωμα ψήφου αυτοδικαίως μετά τη συμπλήρωση χρονικού διαστήματος ενός έτους από την εγγραφή τους. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται εφόσον το σωματείο έχει συμμετάσχει με δέκα (10) τουλάχιστον αθλητές του σε επίσημες διοργανώσεις της ΟΜΑΕ κατά τη διάρκεια του προηγούμενου από τη Γενική Συνέλευση έτος, σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο 2725/99, και εφόσον είναι οικονομικά τακτοποιημένο, σύμφωνα με το καταστατικό της ΟΜΑΕ. Τα σωματεία με δικαίωμα ψήφου το 2016 παραμένουν τα ίδια σύμφωνα με την κατάσταση που έχει ήδη ανακοινωθεί.
2.  Κάθε Σωματείο/Μέλος της ΟΜΑΕ εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση με έναν (1) αντιπρόσωπο και τον αναπληρωτή του, οι οποίοι πρέπει να είναι μέλη του Σωματείου που εκπροσωπούν, με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου τους. Κάθε Σωματείο/μέλος έχει μία ψήφο και κάθε αντιπρόσωπος έχει δικαίωμα να εκπροσωπεί μόνο ένα σωματείο. Το δικαίωμα ψήφου το ασκεί ο τακτικός αντιπρόσωπος ή, σε περίπτωση κωλύματός του, ο αναπληρωτής του.
3.  Τα σωματεία υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν εγγράφως στην ΟΜΑΕ τους αντιπροσώπους τους, τακτικούς και αναπληρωματικούς, έως την Τρίτη 21 ή Τετάρτη 22 Ιουνίου και ώρα 15:00, πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της κάθε Γ.Σ., αντίστοιχα, καταθέτοντας σχετικό απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. ή της Γ.Σ., όπως προβλέπεται από το καταστατικό τους, υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Σωματείου και με σφραγίδα του σωματείου.