2/10/14

Διευκρινήσεις για τη διαδικασία Super Rally .....


Ο ισχύων κανονισμός σε αγώνες που διεξάγονται σε δύο μέρες, τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:

Σε περίπτωση εγκατάλειψης ενός συμμετέχοντος αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια του πρώτου σκέλους διήμερου αγώνα, υπάρχει η δυνατότητα επανεκκίνησης στο δεύτερο σκέλος, υπό τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

1. Να καταθέσει μια αίτηση προς τους Αγωνοδίκες, πριν από τη συνεδρίαση τους στο τέλος της ημέρας, δηλώνοντας ότι θα επανεκκινήσει στο δεύτερο σκέλος.
2. Να παρουσιάσει το αυτοκίνητο του έτοιμο στους Τεχνικούς Εφόρους, το αργότερο μια ώρα πριν από την εκκίνηση του πρώτου αυτοκινήτου για το δεύτερο σκέλος και ακολούθως να μπει το αυτοκίνητο στον χώρο του Parc Fermé.
3. Κατά τις εργασίες αποκατάστασης της βλάβης του αυτοκινήτου, πρέπει να παραμείνει το ίδιο σασί. Σε περίπτωση που πρέπει να αντικατασταθεί η τουρμπίνα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα σετ που έχουν ελεγχθεί και σφραγιστεί στον έλεγχο εξακρίβωσης ή και άλλοι υπερσυμπιεστές/περιοριστές με την προϋπόθεση να ελεγχθούν, μαρκαρισθούν και σφραγισθούν στο Service Park. Οι εργασίες μπορούν να γίνουν, είτε στον χώρο του Service Park είτε σε οποιοδήποτε άλλο χώρο (συνεργείο).
4. Σε κάθε πλήρωμα που δεν ολοκλήρωσε κάποια Ειδική Διαδρομή (λόγω της εγκατάλειψης), η ποινή που θα επιβληθεί θα είναι 5 λεπτά συν τον καλύτερο χρόνο που επετεύχθη στην κλάση του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλα αυτοκίνητα στην ίδια κλάση, τότε η ποινή θα προστεθεί στον καλύτερο χρόνο που έχει επιτευχθεί στα ίδια κυβικά σε άλλη ομάδα.
Υπόδειγμα : Εάν το πλήρωμα συμμετέχει με Ν/2, θα χρησιμοποιηθεί ο καλύτερος της Α/6 και εάν δεν υπάρχει Α/6 τότε ο καλύτερος της ΕΕ/10. Εάν το πλήρωμα συμμετέχει με Α/6, θα χρησιμοποιηθεί ο καλύτερος της ΕΕ/10 και εάν δεν υπάρχει ΕΕ/10 τότε ο καλύτερος της Ν/2. Εάν το πλήρωμα συμμετέχει με ΕΕ/10, θα χρησιμοποιηθεί ο καλύτερος χρόνος της Α/6 και εάν δεν υπάρχει Α/6, τότε ο καλύτερος της Ν/2. Αντίστοιχα, το ίδιο θα ισχύει και για τις άλλες Ομάδες/κλάσεις.
5. Σε περίπτωση που η εγκατάλειψη προκύψει ΜΕΤΑ την τελευταία Ε.Δ. του σκέλους, τότε η ποινή των 5 λεπτών θα προστίθεται στον συνολικό χρόνο που έχει επιτύχει το ίδιο το πλήρωμα.
6. Σε περίπτωση που η εγκατάλειψη προκύψει ΠΡΙΝ την πρώτη Ε.Δ. του σκέλους, τότε η ποινή των πέντε λεπτών θα προστίθεται στον καλύτερο χρόνο των ιδίων κυβικών (ανεξαρτήτως ομάδας εάν δεν υπάρχει άλλο αυτοκίνητο της ίδιας κλάσης) για κάθε Ε.Δ. που πραγματοποιήθηκε στο σκέλος.

Οι ανωτέρω ποινές θα εφαρμόζονται σε κάθε συμμετέχον πλήρωμα που δεν έχει καταταγεί λόγω υπέρβασης του μέγιστου επιτρεπτού χρόνου ή μη παρουσίασης σε ένα σταθμό ελέγχου χρόνου, αλλά δεν θα εφαρμόζονται σε περίπτωση που το πλήρωμα τέθηκε εκτός αγώνος για παράβαση των κανονισμών, παραβάσεις του ΚΟΚ ή με απόφαση των Αγωνοδικών.