23/9/10

39ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΑΛΛΥ ΦΙΛΠΑ


Το 39ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΑΛΛΥ ΦΙΛΠΑ θα λάβει χώρα από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου 2010 και οργανώνεται από τους «Φίλους Παλαιού Αυτοκινήτου» (ΦΙΛΠΑ) με τις προδιαγραφές της «Διεθνούς Ομοσπονδίας Παλαιού Αυτοκινήτου» (Federation Internationale des Vehicules Anciens, FIVA).
Το Ράλλυ συμπεριλαμβάνεται στο Διεθνές Ημερολόγιο Εκδηλώσεων 2010 της FIVA και έχει κατηγοριοποιηθεί ως “A” τύπου (Αριθμός καταχώρισης Α 017/2010). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα Εκδηλώσεων της FIVA, τον παρόντα κανονισμό τα πρόσθετα δελτία, τα οποία τυχόν θα εκδοθούν από την Οργανωτική Επιτροπή, καθώς και σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Πολιτείας.
Το Ναύπλιον θα είναι το σημείο συνάντησης μεταξύ αλλοδαπών και Ελλήνων συμμετεχόντων με ημέρα εκκίνησης του Ράλλυ την Τετάρτη 22α  Σεπτεμβρίου 2010
Στον αγώνα γίνονται δεκτά Οχήματα των εν συνεχεία αναφερομένων Κατηγοριών Παλαιότητος B, C, D, E, F και G (τα τελευταία κατ' επιλογήν) των οποίων η αυθεντικότητα αποδεικνύεται από ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ Δ.Ο.Π.Α. (Διεθνής Ομοσπονδία Παλαιού Αυτοκινήτου) – FIVA, παρουσιαζόμενο προ της εκκινήσεως.
Το κείμενο του παρόντος Κανονισμού στην αγγλική γλώσσα είναι το επίσημο.
Τα συμμετέχοντα οχήματα πρέπει να ευρίσκονται σε καθαρή, ασφαλή και κατάλληλη για κυκλοφορία κατάσταση.
Κατατάσσονται δε σύμφωνα με τον χρόνο κατασκευής των στις παρακάτω Κατηγορίες:
Κατηγορία B :            αυτοκίνητα κατασκευασμένα από 1.1.1905 μέχρι 31.12.1918
Κατηγορία C :            αυτοκίνητα κατασκευασμένα από 1.1.1919 μέχρι 31.12.1930
Κατηγορία D :            αυτοκίνητα κατασκευασμένα από 1.1.1931 μέχρι 31.12.1945,      καθώς και στρατιωτικά οχήματα κατασκευασμένα, από 1.1.1931 μέχρι και 31.12.1983
Κατηγορία E :            αυτοκίνητα κατασκευασμένα από 1.1.1946 μέχρι 31.12.1960
Κατηγορία F :            αυτοκίνητα κατασκευασμένα από 1.1.1961 μέχρι 31.12.1970
Κατηγορία G :            αυτοκίνητα κατασκευασμένα από 1.1.1971 μέχρι 31.12.1980
Σημείωση: Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να διαχωρίσει οποιαδήποτε Κατηγορία σε δύο ή περισσότερες Κλάσεις, ή να συνενώσει δύο ή περισσότερες από τις παραπάνω Κατηγορίες.