11/5/10

Σύσταση της Ε.Ε για την ταξινόμηση των μεταχειρισμένων.


Με απόφασή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να σεβαστεί την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με τη φορολόγηση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, "...η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να δώσει συνέχεια στη διαδικασία παράβασης κατά της Ελλάδας σχετικά με το εφαρμοζόμενο σύστημα ταξινόμησης αυτοκινήτων, με το οποίο συνεχίζονται οι διακρίσεις εις βάρος των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που έχουν αγοραστεί σε άλλα κράτη μέλη, παρά τις κάποιες τροποποιήσεις της νομοθεσίας".
"Η Επιτροπή ζητά επομένως από την Ελλάδα να τροποποιήσει, εκ νέου, τους κανόνες απομείωσης της αξίας που χρησιμοποιούνται στον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων".
Στην απόφασή του στην υπόθεση C-74/06, το ΔΕΕ έκρινε ότι η Ελλάδα είχε παραβεί το άρθρο 90 της συνθήκης ΕΚ με την επιβολή βαρύτερης φορολογίας στα μεταχειρισμένα οχήματα που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη, απ" όσο στα όμοια αυτοκίνητα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
Η Ελλάδα άλλαξε τη νομοθεσία της εισάγοντας κλίμακες ταχύτερης απόσβεσης και ένα ακόμη κριτήριο απομείωσης της αξίας ανάλογα με τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει το αυτοκίνητο.
Ωστόσο, βασιζόμενη στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτων που διεξήγαγε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει ότι οι ελληνικοί συντελεστές απόσβεσης εξακολουθούν να ευνοούν τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που διατίθενται στην εγχώρια αγορά.
Αποτέλεσμα αυτού είναι η υπέρμετρη φορολόγηση των αυτοκινήτων που αγοράζονται σε άλλα κράτη μέλη, κατά παράβαση του άρθρου 110 της ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 90 της συνθήκης ΕΚ).