16/5/14

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ .....


Μετά από επαφές των μελών της Προσωρινά Διοικούσης Επιτροπής της ΟΜΑΕ με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και για τη διευκόλυνση επί των διαδικασιών, ανακοινώνεται νέα ημερομηνία η 16η Ιουνίου 2014 για την Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων/μελών και τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Εντός των προσεχών ημερών θα ανακοινωθεί και η λίστα με τα σωματεία/μέλη της ΟΜΑΕ  τα οποία, βάσει καταστατικού, έχουν δικαίωμα ψήφου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 7 § 4 του Καταστατικού της ΟΜΑΕ, τις διατάξεις του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός», σε συνδυασμό με την με αριθμό 7270/29-3-2013 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού» καλούνται τα Σωματεία / Μέλη της ΟΜΑΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014 και ώρα 16:00, στην αίθουσα "TEMPLAR’S" του ξενοδοχείου Royal Olympic (Αθανασίου Διάκου 28-34, Αθήνα 11743)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.Υποβολή και έγκριση των πεπραγμένων και του ισολογισμού 2013
2.Έγκριση του ΕΑΚ και των Γενικών Κανονισμών του 2014
3.Θέματα Τροποποίησης Καταστατικού
4.Ενημέρωση για την πορεία της ΟΜΑΕ και τις εξελίξεις
5.Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής 
6.Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 § 7 για τη συγκρότηση απαρτίας, πρέπει να παρευρίσκεται στη Γενική Συνέλευση το ένα δεύτερο ( ½ ) συν ένας τουλάχιστον από το σύνολο των αντιπροσώπων των Σωματείων που έχουν δικαίωμα ψήφου.                       Εάν δεν διαπιστωθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014 και ώρα 16:00 στον ίδιο χώρο και θα υπάρξει απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των Σωματείων/ Μελών που παρίστανται με δικαίωμα ψήφου. 
Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού της ΟΜΑΕ, για την Εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση της ΟΜΑΕ προβλέπονται τα ακόλουθα:
1.Στις Γενικές Συνελεύσεις της ΟΜΑΕ μετέχουν όλα τα Σωματεία / Μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σύμφωνα με το άρθρο 3 § 4 του καταστατικού, τα σωματεία αποκτούν δικαίωμα ψήφου αυτοδικαίως μετά τη συμπλήρωση χρονικού διαστήματος ενός έτους από την εγγραφή τους. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται εφόσον το σωματείο έχει οργανώσει ή έχει συμμετάσχει με αθλητές του σε επίσημες διοργανώσεις της ΟΜΑΕ. 
2.Κάθε Σωματείο/Μέλος της ΟΜΑΕ εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση με ένα (1) αντιπρόσωπο και τον αναπληρωτή του, οι οποίοι πρέπει να είναι μέλη του Σωματείου που εκπροσωπούν, με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου του. Κάθε Σωματείο/μέλος έχει μία ψήφο και κάθε αντιπρόσωπος έχει δικαίωμα να εκπροσωπεί μόνο ένα σωματείο.
Το δικαίωμα ψήφου το ασκεί ο τακτικός αντιπρόσωπος και σε περίπτωση κωλύματός του ο αναπληρωτής του.
3.Τα σωματεία υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν εγγράφως στην ΟΜΑΕ τους αντιπροσώπους τους, τακτικούς και αναπληρωματικούς, καθώς επίσης και τους υποψηφίους για τα αξιώματα του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής έως την Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014 και ώρα 15.00 (πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της Γ.Σ.) καταθέτοντας σχετικό απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ., υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Σωματείου και με σφραγίδα του σωματείου. Σε περίπτωση αδυναμίας μόνο ως προς την γνωστοποίηση των υποψηφίων μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία, μπορούν να τους δηλώσουν το αργότερο έως 11 Ιουνίου 2014.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού, για τις υποψηφιότητες των αρχαιρεσιών της ΟΜΑΕ, προβλέπονται τα ακόλουθα:
4.Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του ΔΣ της ΟΜΑΕ πρέπει να είναι και αντιπρόσωποι του σωματείου/μέλους της με δικαίωμα ψήφου στη ΓΣ. Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τόσον ο τακτικός όσον και ο αναπληρωματικός αντιπρόσωπος των Σωματείων. Κατά την υποβολή της υποψηφιότητάς τους δηλώνουν ότι είναι μέλη σωματείου μέλους της ΟΜΑΕ, γεγονός που βεβαιώνεται από το σωματείο στη δύναμη του οποίου ανήκει ο υποψήφιος.
5.Οι υποψήφιοι καταθέτουν με την υποψηφιότητά τους δήλωση του Ν.1599/86, θεωρημένης της υπογραφής τους από αρμόδια αρχή (ΑΤ ή ΚΕΠ) ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κανένα από τα κωλύματα που προβλέπει ο Ν. 2725/99 άρθρα 3,4 και 12.
6.Βάσει των υποβληθέντων υποψηφιοτήτων, το ΔΣ της ΟΜΑΕ καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά αλφαβητική σειρά των υποψηφίων, ξεχωριστά για το ΔΣ και την Εξελεγκτική Επιτροπή.
7.Κατά τη διενέργεια των αρχαιρεσιών της ΟΜΑΕ, επιβάλλεται η αυτοπρόσωπη παρουσία των εκπροσώπων της, απαγορευμένης της δια της πληρεξουσίου συμμετοχής.
8.Τα πρωτότυπα έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν στην ΟΜΑΕ και αφορούν είτε τον εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του είτε την υποψηφιότητα για τις αρχαιρεσίες πρέπει να έχουν αποσταλεί και παραληφθεί (μέσω ΕΛΤΑ, courier ή ιδιοχείρως) μέσα στα χρονικά περιθώρια που αναφέρονται κατά περίπτωση παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση τόσον η αποστολή όσον και η παραλαβή θα πρέπει να επιβεβαιώνεται  τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) άμεσα από τους ενδιαφερόμενους.
9.Όσοι δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση κατά την προσέλευσή τους πρέπει να είναι εφοδιασμένοι απαραιτήτως με την αστυνομική τους ταυτότητα.

Μετά τιμής,

Τα Μέλη της Προσωρινά Διοικούσης Επιτροπής 
Ιωάννης Μεσημέρης
Δημήτριος Μιχελακάκης
Επαμεινώνδας Φατούρος
Εμμανουήλ Χαλιβελάκης