29/5/14

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΓΩΝΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 12η ΑΝΑΒΑΣΗ ΚΥΜΗΣ


Συνήλθε σήμερον 28.05.14 και ώρα 16:00 στα γραφεία της ΟΜΑΕ, Κ. Παλαμά 46 στο 
Χαλάνδρι, το Συμβούλιο Αγωνοδικών της 12ης
 Αναβάσεως Κύμης απαρτιζόμενο από τους κκ 
Αναστάσιο Αθανασίου ως Προέδρου, Θωμά Γκουρτσούλη και Ευθυμίου Τσαμτσούρη ως Μέλη, 
με θέμα την εκδίκαση της ενστάσεως του κ. Μάριου Ηλιόπουλου, αγωνιζομένου με αρ. συμμ. 
49 κατά των κκ Λεωνίδα Κύρκου και Παναγιώτη Λιώρη, αγωνιζομένων με αρ. συμμ. 47 και 50 
αντιστοίχως. 
Πριν τη συζήτηση εδόθη σε ένα έκαστο των ανωτέρω αγωνιζομένων προς δικήν των χρήση, με 
απόδειξη παραλαβής, φάκελος ο οποίος περιείχε: 
Α) τη διαδικασία παράδοσης/παραλαβής των δειγμάτων καυσίμων προς εξέτασιν, από την 
ΟΜΑΕ στο Πολυτεχνείο 
Β) τα αποτελέσματα του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του ΕΜΠ 
Γ) την έκθεση/αναφορά, μετά την ανάγνωση των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου, του 
Επικεφαλής Τεχνικού Εφόρου κ. Αλέξη Μαραντζίδη, 

Μετά από μακρά συζήτηση και λαβόντες υπ όψιν: 
1) την απάντηση του εργαστηρίου τεχνολογίας καυσίμων και λιπαντικών του ΕΜΠ 
2) την Έκθεση του επικεφαλής Τεχνικού Εφόρου κ. Αλέξη Μαραντζίδη 
3) τις τοποθετήσεις των δυο αγωνιζομένων κκ Λεωνίδα Κύρκου και Παναγιώτη Λιώρη καθώς και 
των παρισταμένων δικηγόρων των κκ Μουρίκη και Ματσίγκου 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

τον αποκλεισμό των ανωτέρω αγωνιζομένων 
από την κατάταξιν του αγώνα Ανάβαση Κύμης 2014 της κατηγορίας ΕΕΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΟΡΩΝ


Οι αγωνιζόμενοι Λεωνίδας Κύρκος και Παναγιώτης Λιώρης υπέβαλαν σήμερα 29/5 την πρόθεσή τους για άσκηση έφεσης κατά της Απόφασης Αγωνοδικών με την οποία τίθενται εκτός κατάταξης στην κατηγορία ΕΕ στον πρωταθληματικό αγώνα “Ανάβαση Κύμης 2014”.